System dla wypożyczalni samochodów - RentCarSoft

Ogólne warunki umowy

1. Ideasoft spółka z o.o., ul. Rejowska 99/101, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

NIP: 663-187-32-32, KRS: 0000653432 zwaną dalej „Licencjodawca ”

Oprogramowanie – program komputerowy do prowadzenia i zarządzania wypożyczalnią samochodów o nazwie rentcarsoft.pl

Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, do wszystkich składników oprogramowania, przysługują Licencjodawcy.

Wszelkie dane wprowadzone przez Licencjobiorcę do oprogramowania, a w szczególności dotyczące kontaktów handlowych (dane klientów) stanowią wyłączną własność Licencjobiorcy.

Oprogramowanie to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

§ 1.

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do Oprogramowania oraz że Oprogramowanie nie jest obciążone prawami osób trzecich. Z oświadczenia wyłączone są składniki dostarczone przez inne podmioty.

§ 2

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego upoważnienia (licencja niewyłączna) do korzystania z Oprogramowania dla celów związanych z działalnością Licencjobiorcy w kraju i zagranicą oraz przeznaczeniem Oprogramowania – działalność związana z wynajmem pojazdów.

2. Licencjodawca nie będzie ograniczony w korzystaniu z Oprogramowana przez czas trwania licencji.

3. Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego działania systemu ( w skali okresu abonamentowego miesięcznego – Licencjodawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99,2 %).

4. W przypadku zaplanowanych prac serwisowo-technicznych – które mogą wpływać na działanie systemu RentCarSoft – Licencjodawca jest zobowiązany do poinformowania Licencjobiorcy o takich pracach na 48 godzin przed ich rozpoczęciem.

§ 3

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy terminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na Oprogramowanie.

2. Licencja udzielana jest na nieograniczona liczbę użytkowników

3. Licencja uprawnia do zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Zabroniona jest dekompilacja, deasemblacja i inne podobne działania (reverse engineering) oraz czynności związane z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych.

5. Licencja obejmuje jedynie prawo do użytkowania programu, zabrania się pobierania opłat i zmiany warunków licencji bez pisemnej zgody właściciela praw.

6. Zabronione jest wykorzystywanie Oprogramowania w działalności przestępczej i terrorystycznej

§ 4

1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia w kwocie (indywidualna wycena) PLN/netto + 23 % VAT miesięcznie na wersję oprogramowania (Semi Plan) – z ograniczeniem do 10 pojazdów w bazie (każdy następny pojazd w bazie powyżej 10 sztuk, (indywidualna wycena) PLN/netto + 23 % VAT miesięcznie na wersję oprogramowania (Semi Plan) – z ograniczeniem PLN/netto+23%). Płatności Licencjobiorca będzie dokonywał każdego miesiąca do dnia 10 na podstawie otrzymanej faktury VAT. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

2. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Licencjobiorcy i licencjodawcy przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia bez dodatkowych konsekwencji.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Licencjodawcę, Licencjodawca jest zobowiązany wciągu 2 dni roboczych do przekazania w formie możliwej do odczytania (pliki xls, pdf) – bazy Klientów, Rezerwacji, Umów (i innych dokumentów wygenerowanych przez system). Licencjobiorca potwierdza otrzymanie powyższych dokumentów i danych w formie elektronicznej na adres biuro@rentcarsoft.pl

4. Kwoty nie podlegają zwrotowi lub refundacji. W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy lub nie przestrzega warunków licencji, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Licencjodawca zawiadomi Licencjobiorcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności o wypowiedzeniu umowy. Z dniem dojścia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy do Licencjobiorcy, traci on prawo do korzystania z Oprogramowania. W terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, Licencjobiorca zobowiązany jest usunąć i zniszczyć wszystko czym dysponował na podstawie niniejszej umowy.

5. W terminie 7 dni od dnia, w którym Licencjodawca otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym lub od dnia wygaśnięcia umowy Licencjodawca zobowiązany jest usunąć i zniszczyć wszystkie dane będące wyłączną własnością Licencjobiorcy w tym min (bazę Klientów, rezerwacji, drafty umów, protokoły, etc)

§ 5

1. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym dla ochrony Oprogramowania, oraz niezwłocznie po jego zawiadomieniu przez Licencjodawcę o konieczności podjęcia określonych działań, zmierzających do ochrony. W szczególności Licencjobiorca powinien odpowiednio zabezpieczyć dostęp do urządzeń z których łączyć się będzie z Oprogramowaniem RentCarSoft (ochrona antywirusowa urządzeń, dostęp do urządzeń jedynie dla osób do tego powołanych przez Licencjobiorcę).

2. Licencjobiorca powierza Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów.

§ 6

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy, związanych z korzystaniem z Oprogramowania, także po rozwiązaniu niniejszej umowy.

2. Czas trwania ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, strony ustalają na jeden rok od dnia rozwiązania umowy.

3. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do: - odstępowania, pożyczania, użyczania, powielania, tłumaczenia lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania i udostępniania Oprogramowania. Zabrania się również tłumaczenia, modyfikowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w oprogramowanie oraz tworzenie opracowań i rozszerzeń będących pochodną Oprogramowania i za wyjątkiem przewidzianych w Oprogramowaniu tzw. Rozszerzeń funkcjonalnych - wykorzystywania w części lub w całości jakichkolwiek informacji zawartych w plikach na dysku dystrybucyjnym do celów innych niż użytkowanie programu(ów) zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności zabrania się wykorzystywania baz słownikowych oraz baz z grafikami do tworzenia jakichkolwiek innych programów komputerowych.

§ 7

1. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo dokonania przelewu praw wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

1. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty opłat, wynikających z niniejszej umowy.

2. Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania za szkody powstałe z niniejszej umowy na zasadach ogólnych.

3. Licencjobiorcy przysługuje prawo żądania odszkodowania za szkody powstałe z niniejszej umowy na zasadach ogólnych. Dotyczy to w szczególności bezprawnego wykorzystania przez Licencjodawcę bazy klientów Licencjobiorcy.

§ 9

1. Licencjobiorca akceptuje ograniczoną gwarancję.

2. Licencjodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Licencjobiorcy w zastosowaniu Oprogramowania w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Licencjobiorcy leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Oprogramowania w wersji demonstracyjnej. Licencjodawca zastrzega, że Oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy „as it is”, czyli takim, jakie jest.

3. Licencjodawca wyłącza wszystkie gwarancje, bezpośrednie lub domyślne, włączając w to gwarancje przydatności do jakiegokolwiek celu.

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty (m.in. powodujące utratę zysku, informacji, lub inne straty finansowe i moralne), które mogą powstać wskutek użytkowania Oprogramowania. Oprogramowanie służy jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi wynajmów pojazdów, natomiast nie przejmuje za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych ponosi Licencjobiorca jako przedsiębiorca.

5. Dostosowanie Aplikacji do konkretnych potrzeb Licencjobiorcy jest dokonywane na podstawie oddzielnej umowy.

§ 10

1. Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez odpowiedni sąd w Kielcach.

5. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, tj. jednym dla Licencjodawcy i jednym dla Licencjobiorcy.

OGRANICZENIE RĘKOJMI

Załącznik nr 1 do umowy.

Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej umowie licencyjnej, a licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające ze skutków użytkowania lub niemożliwości użytkowania oprogramowania. Licencjodawca zrzeka się i wyłącza wszelkie domniemane gwarancje odnośnie poprawnego działania, tytułu prawnego lub przydatności oprogramowania do konkretnego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni wymagania licencjobiorcy, lub że oprogramowanie są bez uszkodzeń lub błędów, lub że oprogramowanie będzie działało bez przeszkód. Ograniczenie odpowiedzialności za ewentualne szkody. Licencjodawca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania oprogramowania lub świadczenia pomocy technicznej lub jej nie zapewnienia, nawet jeśli licencjodawca został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. W każdym przypadku, całkowita odpowiedzialność licencjodawcy wynikająca z niniejszej umowy licencyjnej jest ograniczona do kwoty zapłaconej licencjodawcy przez licencjobiorcę za licencję na oprogramowanie. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy nie dotyczy szkód poniesionych przez Licencjobiorcę w związku z bezprawnym wykorzystaniem bazy danych klientów Licencjobiorcy przez Licencjodawcę.

Adres

ul. Rejowska 99/101,
26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon

+48 796 776 511Pn-Pt 9:00 - 17:00

Mail

biuro@rentcarsoft.pl24 x 7 online support
Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, na naszej stronie internetowej zapisywane są pliki cookies. Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o plikach cookies oraz o możliwości zmiany ustawień znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności i Pliki Cookies.
Akceptuję

Wypróbuj nasze oprogramowanie bez zobowiązań.

Poproś o dostęp do demo systemu